TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” gereğince yabancı para birimi ile ödeme kararlaştırılan bazı sözleşmelerde değişiklik yapılması söz konusu olmuştur. İş bu karar gereğince Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır. Devamı

İmar Barışı ile yapı kayıt belgesi almak ve kat mülkiyetine geçiş

TÜİK verilerine göre 26 milyon 300 bin yapımız var. Bunların yaklaşık 15 milyonu imar planlarına veya ruhsatlara kısacası imar mevzuatına aykırı. Bunları sadece konut olarak da düşünmemek gerekiyor. Fabrikalar, dükkanlar da bunlara dahil. Bu durumda 31/12/2017’den önce yapılmış imar mevzuatına aykırı bir yapınız varsa; Ki bunlara, ruhsat veya eklerine aykırı yapılaşma yapmak, iskandan sonra aykırı yapılaşma yapmak da dahil, artık bedelini ödeyip kanuna uygun duruma getirebiliyorsunuz. Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu VERBİS sisteminin ana hatlarını belirledi

18.08.2018 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan toplam 4 karar ile Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline hangi şartlarda, hangi tarihlerde ve hangi sürelerde kayıt olacaklarının esasları net olarak belirlenmiştir. İş bu kararları özetleyen ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. Devamı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN ZORUNLU ARABULUCULUK KURUMUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü denetleme amacıyla düzenlenmiştir. 7036 sayılı kanun; zorunlu arabuluculuk müessesini getirmiştir. Arabuluculuk, 6325 sayılı Arabuluculuk kanunu düzenlemiş olup, katılımın gönüllülük esasına dayandığı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Ancak, İş Mahkemeleri Kanunu, 3. Maddesinde; bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabuluculuğa başvurulmasını dava şartı olarak düzenlemiştir. Böylece Arabuluculuk düzenlenmiş gönüllülük esasından farklı olarak, “zorunlu arabuluculuk” müessesini 1.1.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe sokmuştur. Devamı

28.05.2015 tarihinde Jale Özgentürk’ün Radikal’deki köşesinde yayınlanan röportajımız

02.02.2015 tarihinde Funda Özkan’ın Akşam Gazetesi’ndeki köşesinde yayınlanan röportajımız

KAMBİYO SENETLERİNİN TANZİM VE ALIMINDA YAPILAN HATALAR

İş dünyasında sıklıkla kullanılan çek ve senetlerin tanziminde ve alınımında yapılan bazı yanlışlıklar ve hukuki boşluklar nedeniyle bu kıymetli evrakların takipleri sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. İcra daireleri milyonlarca icra takibiyle boğuşurken alacaklıların alacaklarını tahsil etmesinde borçluların ise ödemekle yükümlü oldukları tutarların üzerinde bir bedel ödemesi söz konusu olabilmektedir. Doktrin[1] ve Yargıtay kararları ışığında hazırlanan bu belgedeki kısa hatırlatmalar karşılaştığınız veya karşılaşacağınız benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayabilir. Devamı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMASI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

İletişim çağı olarak da adlandırılan günümüzde, gerek yerel gerek global iş ve ticaret hayatının hızlı ve pratik bir şekilde ilerlemesi için başlıca tercih edilen haberleşme yolu elektronik postalardır. Ancak Türk Hukuku’nda elektronik postaların delil niteliği zamanla tartışmalara yol açmış ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yasal bir düzenlemeyle e-postaların hukuki niteliğinin belirlenmesi zarureti doğmuştur. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” 16/5/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber riskli yapı statüsündeki binaların yıkılarak yeniden yapılması gündeme gelmiştir.

Kanun, riskli alan statüsündeki bölgelerin veya riskli yapı statüsündeki taşınmazların tahliye edilerek yıkılmasını ve maliklerin tasarrufuna göre değerlendirilmesini konu alınmaktadır. Biz bu yazıda kanunun uygulanacağı taşınmazların bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi karşılığında müteahhit şirketlere yeniden yaptırılması konusunda vatandaşların merak ettiği ve uygulamada ortaya çıkan sorunları inceleme konusu yapacağız. Devamı

PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZLARDA ŞUFA DAVASI (ÖN ALIM DAVALARI) HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön alım (şufa) hakkı), paylı (hisseli) mülkiyet halindeki taşınmazlarda paydaşların paylarını, paydaşlar lehine kısıtlayan bir haktır. Paylı mülkiyet halinde birden fazla kişinin bir eşyanın tamamına paylı olarak, bu malı maddi olarak paylaşmadan malik olmaları söz konusudur. Özellikle, miras yoluyla geçen veya kat mülkiyetine tabi olmayan taşınmazlarda taşınmaz paylı mülkiyet halindedir.

Yasa koyucu, paylı mülkiyetler için önalım hakkını düzenleyerek, mülkiyet birliği yapan kişilerin ellerinde bulundurdukları hakkın parçalanmasını ve üçüncü kişilerin eline geçmesini engelleme amacı ile hareket etmektedir. Bu nedenle, herhangi bir paydaşın, payını kısmen veya tamamen devretmek istediğinde öncelikle diğer paydaşlara devretmesi gerekmektedir. Aksi halde, diğer paydaşların, payı devralana 3. Kişiye önalım hakkını ileri sürmesi mümkün olmaktadır. Devamı

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ

Hukukun çalışma yaşamında en çok işlev gördüğü konulardan biri işçi ile işveren arasındaki ilişkidir. Taraflar arasındaki ilişki çoğu zaman kendine has bir gerilime sahiptir. İş Kanunlarının genel felsefesi ve tarihsel süreci irdelendiği zaman görüleceği üzere, iş hukukunun temel amacı iş ilişkisinin zayıf ve işverene bağımlı tarafı olan işçinin korunmasıdır. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATINDAKİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

Son dönemde özellikle Kadıköy bölgesinde uygulanan kentsel dönüşüm süreci mevzuattaki eksikliklere rağmen devam ediyor. Yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru, Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucu kamu güvenliğinin ön planda tutulması gerekçesiyle, birçok vatandaşın tepkisini çeken ve 2/3 kuralı olarak adlandırılan aynen korunmuştur. Devamı

ŞİRKET SATIN ALMALARI VE BİRLEŞMELERİNDE DUE DILIGENCE SÜRECİ

Türkiye’nin son yıllarda büyüyen ekonomisi ile birlikte şirket alımları ve birleşmelerinin de sayısı hızla artmıştır. Deloitte’ın hazırladığı rapora göre 2013 yılında   217 adet işlem gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise yaklaşık 17,5 milyar dolar oldu. İşlem hacmi ve adedi, rekor yılı olan 2012’ye göre sırasıyla, %20 ve %15 oranında gerilerken özelleştirmeler %38’lik bir pay ile toplam işlem hacmi üzerinde belirleyici rol oynadı. Yabancı yatırımcıların işlem hacmine katkısı %30 ile tarihsel olarak en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yabancı yatırımcıların işlem hacmi de 2012’ye göre % 60 geriledi. Devamı

MOBBİNG SEBEBİYLE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Modern dünyada uluslararası şirketlerin iş alanlarını genişletmesi ve ticaretin global bir hal alması, iş yeri koşulları ile işçinin çalışma şartları hakkında evrensel standartlar oluşturma gereğini doğurmuştur. Türkiye de gerek taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği fasıllarına uyum yasaları çerçevesinde, gerekse yerel ihtiyaçtan ötürü işçinin haklarını koruyucu yeni yasal düzenlemelere gitmiştir. Devamı

İŞ KAZALARININ HUKUKİ BOYUTU

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan büyük çaplı iş kazalarının sonucunda tartışılması gereken bir dal olarak iş kazalarının hukuki boyutu ön plana çıkmaktadır. Yakın tarihli Soma ve inşaat işçilerinin yaşadığı iş kazaları sonucunda birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Temennimiz bu kazaların engellenmesi ve işçilerimiz açısından güvenli ve sağlıklı iş alanları yaratılarak bu kazaların minimuma çekilmesidir. İş kazalarının hukuki boyutunu iki ana başlıkta incelememiz gerekmektedir. Çünkü iş kazaları bireysel iş hukuku ve Sosyal Güvenlik hukuku açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır.  Bu ikili ayrımın sebebi iş kazasının oluşmasının ardından işçi açısından ortaya çıkan sonuçlar bakımındadır. Bireysel iş hukuku bağlamında işçi bir tazminat hakkına sahip olurken, Sosyal Güvenlik açısından kendisine yapılan ödenekler bağlamında bir kazanım olmaktadır. Bu itibarla sonuçları her iki açıdan farklılık göstermektedir. Devamı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

 Torba Kanunun getirdiği yeniliklere ilişkin olarak TBMM Başkanlığı Bilgi Notu hazırlamıştır. Konunun önemi nedeniyle, bilgi notunu ilginize sunuyoruz. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA ARSA PAYININ DEVRİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında, kat maliklerinin en çok kararsızlık yaşadığı noktaların başında arsa payının devri ve teminat konuları gelmektedir. Bilindiği üzere, özellikle Kadıköy bölgesinde artan emsal oranı yatırımcıları inşaat sektörüne itmekte, bu karlı yatırımı değerlendirmek isteyen yatırımcılar inşaat firmaları kurmaktadırlar.

Kat malikler/arsa sahipleri ise yeni kurulmuş firmaların finansal gücünden şüphe duymakta, arsa payını devretmekte tereddüt etmekte ve bu durum uzun süren müzakere süreçlerine neden olmaktadır. Bu yazımızda, uygulamada karşılaşılan yöntemleri paylaşarak hem kat maliklerine hem de müteahhitlere bilgi vermeye çalışacağız. Devamı

ANLAŞMALI BOŞANMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri uyarınca, Türkiye’de yaşanan boşanma oranlarının son 5 yılda sürekli arttığı görülmektedir. Gerek Türk Yargı sisteminin yavaş işlemesi ve davaların uzun yıllar sürmesi, gerekse çiftlerin dava sürecinde birbirlerini yıpratmama arayışı, anlaşmalı boşanmaya yönelişi ciddi şekilde artırmıştır. Devamı

DÖNÜŞÜMDE YAPILAN HİLELERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Eviniz 30, 40, 50 yıllık. Apartman sakinleri olarak depreme dayanıklı olmadığını düşünüyorsunuz ve bir müteahhit ile anlaşıp yeni, sağlam bir eviniz olsun istiyorsunuz.

Sağlam, vicdanlı bir müteahhide rast geldiyseniz sorun yok. Ya aksi olduysa? Devamı

YAZ OKULU DAVALARI SIKÇA SORULAN SORULAR

Vakıf üniversitesinde okumuş olanlar, 10 yıl öncesine kadar (yani 2015 yılı içerisinde dava açarsanız, 2005 yılından itibaren) ödemiş olduğunuz yaz okulu ücretleri için dava açmanız mümkün. Özellikle Koç Üniversite’sine açtığımız dava sonucunda bu dava ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler için yazının devamı

İŞ KANUNUNA GÖRE “FAZLA ÇALIŞMA”
İş Kanunun 41. Maddesinde tanımlanan fazla çalışma, haftalık kırk beş saati aşan çalışma olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresini tanımlayan İş kanunun 63. Maddesine göre, haftalık çalışma süresi kural olarak 45 saattir.  Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA MÜTEAHHİTLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” 16/5/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber riskli yapı statüsündeki binaların yıkılarak yeniden yapılması gündeme gelmiştir.
Kanun, riskli alan statüsündeki bölgelerin veya riskli yapı statüsündeki taşınmazların tahliye edilerek yıkılmasını ve maliklerin tasarrufuna göre değerlendirilmesini konu alınmaktadır. Biz bu yazıda kanunun uygulanacağı taşınmazların bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi karşılığında müteahhit şirketlerce yeniden yaptırılması konusunda uygulamada müteahhitlerin yaşadığı zorlukları ele alacağız. Devamı

KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME ALACAKLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

İş hayatında en çok karşılaşılan ve özellikle dikkat edilmesi gereken sorunlar genel olarak vergi sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bu hususlarda özenli bir dikkat ile beraber, bu konudaki düzenlemelerin oldukça titizlikle bilinmesi gerekmektedir.  Vergi ve kamuya olan borçları yönünden en büyük sorun kanuni temsilcilerin kişisel sorumluluklarına gidilebilmesidir. Bu yüzden kanuni temsilcilerin şahsi malvarlığı ile sorumlu olması birçok noktada amme borçlarını en önemli sorun meselesi haline getirmektedir. Bu yazımızda bu sorumluluğu uygulamada karşılaşılan sorunlar ve Danıştay kararları ışığında değerlendireceğiz. Devamı

İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ

Günümüzde İnternet yoluyla iletişim araçlarının artması ile beraber, bu alanda denetimin yapılması ve buna dayanarak iletişimin denetlenmesi konuları giderek önem kazanmıştır. İnternet özgür bir iletişim platformu sağladığı gibi, aynı şekilde denetimsiz bir iletişim ağı yapısı kişilik ihlallerine zemin hazırlamaktadır. Devamı

TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ve her an hepimizin başına gelme ihtimali bulunan trafik kazalarının birçok ihtimali barından hukuki sonuçları mevcuttur. Maddi hasarlı trafik kazalarında genel olarak sürücüler veya araç sahipleri kendi aralarında uzlaşma yoluna gitmektedirler. Ancak bu durum her zaman mümkün olmamaktadır. Sürücülerin uzlaşma ile biribirlerinin zararını karşılamadığı durumlarda Trafik Kaza Raporu’nda yer alan kusur oranlarına göre kusurlu olan araçların zorunlu trafik sigortası kusuru bulunmayan aracın hasarını karşılamaktadır. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA MAĞDURİYETLERİN TAZMİNİ YOLLARI 

Başta İstanbul olmak üzere tüm yurda yayılan Kentsel Dönüşüm uygulamalarında en sık rastlanan sorunlardan biri 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca karar alma çokluğunun oy birliğinden 2/3 çoğunluğa indirgenmesinden kaynaklanan mağduriyetlerdir. Belirtmek gerekir ki, bahsedilen çoğunluk, malik sayısına göre değil, arsa payına göre belirlenmektedir. Uygulamada, aynı büyüklükte dairelerin farklı arsa payına sahip olması mümkün olduğundan öncelikle, tapudaki arsa paylarının tespiti yapılarak, 2/3 çoğunluğun tespit edilmesi gerekecektir. Devamı

ŞİRKET HİSSE DEVİR İŞLEMLERİNDE, SATICININ TÜRK HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUĞU 

Potansiyel bir hisse devir sözleşmesinde, en çok tartışılan ve müzakere edilen husus, beyan ve taahhütler (representation & warranties) bölümüdür. Beyan ve taahhütler, esaslı olarak iki amaca hizmet etmektedir: i) hedef şirketin maddi, hukuki ya da ekonomik niteliklerini belirlemek; ii) bu niteliklerin bulunmaması ve/veya ayıplı olması halinde satıcının sorumluluğu. Dolayısıyla, beyan ve taahhütlerin içeriği ve sınırları ve bunların ihlali durumunda tarafların karşılaşacağı müeyyideler sözleşmenin en can alıcı noktalarını oluşturmaktadır. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI UYGULAMALARINDA 2015 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

Kentsel Dönüşüm yasası  uygulamada deneme – yanılma şeklinde ilerlemeye devam ettiği için Kanun’da düzenlenmeyen detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarttığı Yönetmelik ve Kılavuzlar ile sürekli değişmektedir. Devam

MOBBİNG SEBEBİYLE İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ 

Modern dünyada uluslararası şirketlerin iş alanlarını genişletmesi ve ticaretin global bir hal alması, iş yeri koşulları ile işçinin çalışma şartları hakkında evrensel standartlar oluşturma gereğini doğurmuştur. Türkiye de gerek taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği fasıllarına uyum yasaları çerçevesinde, gerekse yerel ihtiyaçtan ötürü işçinin haklarını koruyucu yeni yasal düzenlemelere gitmiştir. Devamı

İŞÇİNİN YAPTIĞI TRAFİK KAZALARINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Günümüzde birçok işveren nakliye işi ile sınırlı olmaksızın çalıştırdığı işçilere araç sağlamakta ve bu araçlar işçiler tarafından işin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Yayımlanan rapolara göre sadece 2014 yılında iş kazalarından dolayı 1886 işçi hayatını kaybetmiştir. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olan trafik kazalarının da maalesef sık sık gerçekleştiği düşünüldüğünde işçinin kullandığı aracın trafik kazasına karışması halinde işverenin sorumluluğunun ne olacağı hukuki açıdan önemlidir. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA BİNANIN AYIPLI OLARAK TESLİM EDİLMESİ

6306 Sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile 2012 yılında Türk Hukuku’na ve günlük hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm uygulamaları ülkenin kalkınmasına, vatandaşların yeni ve sağlam binalara kavuşmasına hizmet etmek amacındayken bir yandan da uygulamalarda sık yaşanan sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TEMİNAT MEKTUBU VE ÖNEMİ 

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumunda olan inşaat sektörüne ivme kazandıran kentsel dönüşüm uygulamalarında kat maliklerinin en büyük endişelerinden biri de binalarının yeniden inşası için anlaştıkları müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilecek ekonomik gücünün olup olmadığıdır. Devamı

İRTİFAK VE İNTİFA HAKKININ TERKİNİ DAVALARI

İrtifak hakkı, hak sahibine mal üzerinde kullanma veya yararlanma yetkisini veya her ikisini sağlayan bir sınırlı ayni haktır. İrtifak hakları sağladıkları yararlanma yetkisine göre İntifa Hakkı, Üst (İnşaat) Hakkı, Kaynak irtifakı, geçit irtifakı gibi çeşitli isimler almaktadırlar. İrtifak hakkı, bir ayni hak olması sebebiyle tapu sicilinde kaydı bulunmakta ve aleni nitelikte olmaktadır. Medeni Kanunu’nun 780. Md’si “İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescili şarttır” prensibini belirtmiş olup, benzer hüküm intifa hakları için MK.’nun 795. Md’sinde yer almaktadır. Devamı

İŞ KANUNUNA GÖRE REKABET YASAĞI

İşçi işe alındığı andan iş akdinin sona erdiği ana kadar işverene karşı rekabet yapamaz. Zira, söz konusu zaman parçası içinde yapılmış rekabet sadakat borcuna aykırılık oluşturur. İşçinin İş Kanunu’nun 25/IIb, d ve e bentleri gereğince doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sadakat borcunun ihlali olarak kabul edilmiştir. Bu durumlarda işverenin iş akdini feshedebileceği gibi tazminat da istemesi söz konusu olabilir. Devamı

ARSA PAYI DÜZELTME DAVALARI

Arsa Payı kavramı, Kentsel Dönüşüm sürecinin yaygınlaşması ile birlikte sıklıkla gündeme gelmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde, 6306 sayılı yasa kapsamında; binanın yeniden değerlendirilmesi” ve “çoğunluğa uymayan maliklerin arsa paylarının satışa çıkarılma kararının oylanması” maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi arsa payını önemli hale getirmektedir. Binanın yeniden yapılıp yapılmayacağı, hangi müteahhitin seçileceği gibi önemli konular genellikle bu çoğunluğun seçimine göre belirlenmektedir. Devamı

ESTABLISHING A BUSINESS IN TURKEY

If you wish to set up a business in Turkey, it is possible to establish a new company or establish a branch of the company that is already been establishes in a foreign company. Below is a short information on these two alternatives. Click here for more info

COMPENSATION RIGHTS OF THE EMPLOYEES UNDER TURKISH LAW

Upon termination of an employment agreement, the employee holds the right to demand severance and notice payments from the employer. Although this defined in the legislation, the Labour Law states that the contracting parties may agree higher levels of compensation in the employment agreement but may not agree to lower compensation below the minimum levels set out in the Labour Law. Click here for more info

PURCHASING REAL ESTATE IN TURKEY: A GUIDE FOR FOREIGN PERSONS

This guide aims to help foreigners who wish to acquire real estate in Turkey and guide them to prevent facing any legal problems throughout the process. Our Firm provides full-service legal consultancy regarding acquisition of a real estate in Turkey. Click here for more info

ACQUISITION OF REAL ESTATE BY COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 

This guide is a brief summary of acquisition of real estate by companies with foreign capital. The definition of companies with foreign capital in accordance with the Turkish legislation is essential to determine the legal restrictions for companies. Click here for more info

URBAN TRANSFORMATION IN TURKEY: OPPORTUNITIES FOR FOREIGN INVESTORS

URBAN TRANSFORMATION has always been on Turkey’s agenda especially after 1999 earthquake that occurred at Marmara Region, nearby Istanbul. However, the government decided to take concrete steps towards the demolition of illegal/risky buildings and the renewal of aged buildings in 2012 after another major earthquake that happened in 2011 at the eastern border of Turkey. Click here for more info

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner