6552 Sayılı Torba Kanun

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Torba Kanunun getirdiği yeniliklere ilişkin olarak TBMM Başkanlığı Bilgi Notu hazırlamıştır. Konunun önemi nedeniyle, bilgi notunu ilginize sunuyoruz.
 
(KANUN NO: 6552)
10.9.2014
TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER
 
SOMA MADEN KAZASI VE MADEN SEKTÖRÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER   1
v        SOMA MADEN KAZASI MAĞDURLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER  1
v        MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER  1
ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER.. 3
v        TAŞERON İŞYERLERİ VE İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER. 3
v        ÇALIŞMA İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER. 5
v        MEMURLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER. 5
v        ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DİĞER DÜZENLEMELER. 7
SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ 9
v        YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER  9
v        DİĞER DÜZENLEMELER. 9
v        SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER. 12
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 15
v        VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRMASI 15
v        GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 17
v        TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 19
v        ESNAF VE SANATKÂR BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 20
v        DİĞER YAPILANDIRMALAR. 21
DİĞER DÜZENLEMELER.. 23
 

SOMA MADEN KAZASI VE MADEN SEKTÖRÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

 1. SOMA MADEN KAZASI MAĞDURLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • Hayatını kaybeden madencilerin SGK’ya olan her türlü borçları silinerek borcundan dolayı aylık bağlanamayan madenci yakınlarına aylık bağlanacaktır. (Madde 63)
 • Ölüm aylığı için gerekli olan 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödeme şartı kaldırılarak hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacaktır. (Madde 63)
 • Madencilerin anne-babalarına aylık bağlanması için gereken muhtaçlık şartı kaldırılarak anne-babalara aylık bağlanacaktır. (Madde 63)
 • Madencilerin yakınlarından birinin (eş ve çocuklardan birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerden birisi) kamuda istihdam edilecektir. (Madde 63)
 • Madencilerin yasal mirasçılarına konut tahsis edilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri karşılanarak konut yaptırılacak ve bu konutlar madencilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz olarak verilecektir. (Madde 91)
 1. MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için ”55” olan emeklilik yaşı “50” olarak yeniden düzenlenmiştir[1]. (Madde 41)
 • Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamayacaktır. (Madde 9)
 • Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günler de çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dâhil edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilerek bu sürelerde yıpranmaya dâhil edilecektir. (Madde 42)
 • Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı (İş Kanununda sayılan zorunlu ve olağanüstü haller[2] dışında) düzenlenmiştir. Zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecektir. (Madde 4)
 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır. (Madde 2)
 • Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır. (Madde 5)
 • Madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat, günlük ise 6 saatle sınırlandırılmıştır. (Madde 7)

 
ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

 1. TAŞERON İŞYERLERİ VE İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. (Madde 3)
 • Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. (Madde 6)
 • Kıdem Tazminatına İlişkin Düzenlemeler; Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, belediyeler kendi özel kanunları ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler doğrultusunda da hizmet alımı yapabilecektir. (Madde 10)
  • Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir.
  • Aynı taşeron firma tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak ve kıdem tazminatı çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.
  • Aynı taşeron firma tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebiyle kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak çalıştığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir. İlgilinin farklı kamu kurumlarındaki çalışma sürelerini kapsayan kıdem tazminatının son çalıştığı kamu kurumu tarafından ödenmesi halinde, ödemeyi yapan kamu kurumunun ilgili sürelere ilişkin miktarları ilgili kamu kurumundan tahsil etme hakkı saklıdır. Ancak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin arasında tahsilat işlemi yapılmayacaktır. (Madde 8)
 • Özelleştirme programında bulunan idareler için taşeron firmalarla çalışmak üzere ihaleye çıkmak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, KİT’ler için ise Hazine Müsteşarlığından izin alınacaktır. (Madde 11)
 • Taşeron işçiler görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacaktır. Aksi durumlarda idari para cezaları verilecektir. (Madde 11)
 • Kamu kurumlarındaki taşeron firmanın yetki vermesi kaydıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından toplu sözleşme yürütülecek, bu durumda ortaya çıkacak fiyat farkı ilgili idare tarafından karşılanacaktır. (Madde 13)
 • Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir. Böylece, taşeron işçilerinin bir yıldan düşük ihaleler nedeniyle İş Kanunundan doğan hak kayıpları önlenmektedir. (Madde 14)
 • Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itirazlar için süre 6 günden 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da açılmıştır. (Madde 1)
 • Mahalli idarelerde (belediyeler, il özel idareleri) taşeron olarak çalışan personel, Kanunun yayımını izleyen 120 gün içinde aynı mahalli idarenin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulabilecektir. (Madde 12)
 1. ÇALIŞMA İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında olanların da süresiz çalışma izni alınabilmesi ve uzun süreli çalışma iznine sahip olanların, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmesi düzenlenmiştir. Süresiz çalışma izni kişinin veya işverenin başvurusu veya mevzuatta yer alan gerekçelere iptal edilebilecektir ve çalışma izni alan yabancıların ülke içindeki giriş, çıkışları İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. (Madde 22)
 • Uzun dönem ikamet izinlerine benzer şekilde, süresiz çalışma izinlerinin de harçtan muaf tutulması sağlanmıştır. (Madde 23)
 1. MEMURLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • İŞKUR’da çalışan iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatları düzenlenmiştir. (Madde 68)
 • Milli Eğitim Bakanlığına 35 bini 2014 yılı sonuna kadar kullanılmak üzere 40 bin öğretmen kadrosu, SGK, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine de çeşitli kadrolar ihdas edilmiştir. (Madde 65, 72)
 • Büyükşehir sınırlarının genişlemesi ile görevlendirilen memurlar için harcırah ödemelerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla “memuriyet mahalli” kavramı yeniden tanımlanmıştır. (Madde 89)
 • Kamu kurumlarında yönetici kadrolarında[3] çalışanlar ve kolluk kuvvetlerinin kadrolarında çalışanlar için; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği 2 yıl içinde, kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya atanması suretiyle uygulanacaktır. Söz konusu görev değişikliklerinin telafisi güç veya imkânsız zarar doğurmayacağına hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarının uygulanmamasına dair durumlarda disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacaktır. (Madde 97)
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline çalışma saatleri dışında nöbet görevi verilebilecektir. (Madde 117)
 • Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet uygulamasına geçilmesi nedeniyle buralarda çalışan sağlık personeli için bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için nöbet ücreti ödenecektir. Ancak, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimi çerçevesinde eğitim alan yabancı uyruklu doktorlar da nöbet ücreti alabilecektir. (Madde 69)
 • Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak aday memurken ancak kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan memurun görevine son verilebilecektir. Diğer disiplin cezaları bu sonuca yol açmayacaktır. (Madde 67)
 • İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda elli ve her bir personel için (toplam personel sayısının en fazla yüzde 10’u) yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecektir. Söz konusu ücret sadece damga vergisine tabi olacaktır. (Madde 71)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları aleyhine başlatılacak rücu işlemlerinde zamanaşımı süresi ödeme tarihinden itibaren iki yıl, zarara yol açan işlemin tarihinden itibaren on yıl olarak belirlenmiştir. (Madde 84)
 • Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatında görevli din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport, 1. dereceden emekli olan belediye başkanlarına ise yeşil pasaport verilecektir. (Madde 85-86)
 • Öğretmenlerin hizmet sürelerine veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenliğe atanmak için daha önce “Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından” yapılan sınavın “Bakanlık ve/veya ÖSYM tarafından” yapılabileceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında “yazılı ve sözlü şartı” “yazılı ve/veya sözlü” olarak değiştirilmiştir. (Madde 95)
 • Başbakanlıkta 380 adet Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edilerek, özlük haklarına ve bu kadrolara yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca söz konusu kadro sayısının yüzde 75’ini geçmeyecek şekilde diğer kurumlardan, kişilerin muvafakati aranmaksızın atama yapılabileceği düzenlenmiştir. (Madde 102-103)
 • Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacaklardan yirmi dört adayı tespit etmekle görevli Aday Tespit Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. (Madde 93)
 • Özelleştirme sebebiyle yapılan atamalarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile cetvelde sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin Araştırmacı unvanlı kadroların yanı sıra öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara da istekleri halinde atanmalarına imkân sağlanmıştır. Ayrıca Araştırmacı kadrosunda olup bu maddeden yararlanmak isteyenlere de 30 günlük süre tanınmıştır. (Madde 108, 110)
 • Gelir İdaresi Başkanlığında grup başkanı, daire başkanı veya taşra teşkilatında vergi dairesi başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilecektir. (Madde 119)
 • 18/1/1966 tarihli ve 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 144 a)
 1. ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DİĞER DÜZENLEMELER
 • İşveren sendikalarınca dayanışma ve yardım fonu oluşturulabileceği ve bu fondan işçilerin sigorta primlerinin işveren payının karşılanabileceği düzenlenmiştir. (Madde 19)
 • Toplu sözleşme yetkisine sahip olmak adına Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 41 inci ve 43 üncü maddesinde yer alan “kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üyeye sahip olma” şartı “yüzde bir”e indirilmiştir. Ancak Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına üye olmayan işçi sendikaları için bu oran yüzde üç olarak uygulanacaktır. (Madde 20- 21)
 • İşyerlerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde hesaplanan “işyerindeki işçi sayısı”na dâhil edilmemesi ve işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin yalnızca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılması düzenlenmiştir. (Madde 16)
 • Çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi ve 10’dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanınmıştır. (Madde 17) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenlerin veya vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitimlerine ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecektir. (Madde 18)
 • İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanıp, işe iade davası sonucunda da tekrar ücretleri ve primleri ödenenlerin, söz konusu ödemeler düşülerek kalan tutarda işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi ve mükerrer ödeme yapılmaması amacıyla düzenleme yapılmıştır. (Madde 25)

SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

 1. YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlılara sosyal güvenlik açısından borçlanma hakkı getirilmektedir. (Madde 28)
 • Türkiye ile arasında ikili sözleşme bulunan ülkelerde yaşayan vatandaşların emeklilik işlemleriyle ilgili olarak esas alınacak süre diğer ülkedeki ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir[4]. (Madde 29)
 • Bu konularda dava açanların davalarından feragat etmesi halinde, yargılama giderlerine hükmedilemeyeceği düzenlenmiştir (Madde 30)
 1. DİĞER DÜZENLEMELER
 • Daha önce 2 çocuk için geçerli olan doğum borçlanması 3’e çıkarılmış ve Bağ-Kurlular ile memurların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır.  (Madde 43)
 • Daha önce 2 çocuk için geçerli olan tüp bebek uygulaması için verilen destekler 3 çocuk için geçerli olacaktır. İlk iki denemede sırası ile %30 ve %25 katılım payı alınırken üçüncü denemeden %20 katılım payı alınması düzenlenmiştir. Ayrıca terör mağdurları ve bakmakla yükümlülerinin tüp bebek uygulamasından yararlanmaları kolaylaşmıştır (aranan ön şartlar kaldırılarak[5]).(Madde 45, 47)
 • Mevcut durumda, 6 ay boyunca bankadan emekli aylığı çekilmediği için aylık ödemesi durdurulmakta ve sağlık hakkı askıya alınmaktadır. Yapılan düzenleme ile emekli, dul ve yetimler adına gönderilen aylıklarda durdurma süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması düzenlenmiştir. (Madde 53)
 • Esnaf ve ziraat odaları kayıtlarındaki uygunsuzluklar sebebiyle sigortalılıkları iptal edilen esnaf ve çiftçilerin; söz konusu sürelere ilişkin prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarını 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla sigortalılıkları başlangıçtan itibaren geçerli olacaktır. (Madde 58)
 • Faaliyetine son veren işverenlerin sigortaya ilişkin borç asıllarının toplamının 100 TL’nin altında olması halinde bu alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. (Madde 59)
 • 28.2.1997 – 14.2.2005 tarihler arasında aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyeti sona erip de 26.06.2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunla disiplin affından yararlananların boşta geçen sürelerini borçlanmaları için verilen 3 aylık süreyi kaçıranlara yeni bir başvuru hakkı verilecektir. Borçlanma sürelerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi sağlanarak bu süreler emekliliğe esas ek gösterge ve diğer özlük hakları konusunda göz önünde bulundurulacaktır. Daha önce uygulamadaki farklılıklar nedeniyle kurum yerine kişilerce ödenen sigorta primlerinin de iadesi düzenlenmiştir. (Madde 60)
 • Ziraat Odası gibi kuruluşlarının (vergi daireleri, esnaf sicil müdürlükleri, ticaret sicil memurlukları, ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlükleri, il veya ilçe mülki amirlikleri ve Türkiye Jokey Kulübü),  üyelerini SGK’ya bildirim yükümlüğünü yerine getirmedikleri için; belediyeler, valilikler, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri, bazı serbest bölgeler ve İŞKUR’un zamanında bildirim yapmadıkları için karşılaştıkları idari para cezaları bir defaya mahsus olmak üzere silinecektir. (Madde 61)
 • Fazla çalışma ücretinin prime esas kazanca dâhil edilmemesi nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumuna geçmişe dönük olarak tahakkuk ettirilen prim ve idari para cezaları silinecektir. (Madde 62)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu ile ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası bildirimi ve prim ödemeleri söz konusu Başkanlıkça veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılacaktır ve bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. (Madde 44, 51)
 • Vatandaşların SGK’dan alacaklarını öncelikle Kurumdan talep etmeleri ve kurumun söz konusu alacağı 30 gün içinde vatandaşa ödemesi gerektiği, ancak bu süre içinde ödeyemediği takdirde SGK’ya icra takibi başlatılabileceği düzenlenmiştir. (Madde 38)
 • Aynı kişi yanında ev hizmetlerinde (örn: ev temizliği hizmetinde çalışanlar) ay içerisinde 10 günden az çalışanların zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılarak kendi isteklerine bağlı olarak sigortalılıkları sağlanabilecektir. (Madde 40) Söz konusu kişiler için % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı priminin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bunları çalıştıranlarca ödenmesi, çalışanların ise adlarına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenen aya ilişkin emeklilik ve sağlık primi ödemek istemesi halinde sigortalılıklarının sağlanması, 10 günden fazla çalışması olanların sigortalılık iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak sigortalılıklarının sağlanması için usul ve esasları belirleme konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki verilmesi düzenlenmiştir. (Madde 55)
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki bir kuruluş tarafından üç aydan fazla süreyle çalıştırılmak üzere ülkemize gönderilenler sosyal güvenlik kapsamına alınacaktır. (Madde 40)
 • Çocuklar için malullük kavramı kullanılmadığından mevzuatta yer alan bu kapsamdaki ibareler “ağır engelli” olarak değiştirilmiştir. (Madde 41)
 • Gerçekte fiili çalışması olmayanların (genellikle emekli doktorların) diplomaları kullanılarak SGK’ya bildirilen faturaların ödenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle, SGK’ya bildirimi yapılmayan sağlık personeli üzerinden yapılan faturalandırmalar karşılanmayacaktır. (Madde 46)
 • Hâlihazırda gaziler ihtiyaç duydukları ortez ve protezleri herhangi bir fiyat kısıtlaması olmadan (bedelini daha sonra SGK’dan almak üzere, kendilerince ödenmek suretiyle) temin ettiklerinden bu durum ilgili firmalarca suiistimal edilmektedir. Bu nedenle gazilere ek bir yük getirmeden, firmalarla sözleşme yapılarak firmaların ancak belli fiyatlar üzerinden ortez ve protezleri satabilmesi sağlanacaktır. (Madde 49)
 • Türk firmalarının işçilik maliyetlerinin düşürülerek yurt dışındaki rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Buna göre Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen firmaların, yurt dışındaki işlerde çalışmak üzere yurt dışına götürdükleri işçilerin sigorta primleri, asgari ücretin 6,5 katı yerine 3 katı üzerinden alınacaktır. (Madde 50)
 • SGK ile uyuşmazlıklarda (alacak ve faiz davaları, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili davalar, özel hukuk davaları gibi) Kuruma müracaat yapılmadan dava açılamayacağı düzenlenmiştir. Hizmet tespit davalarına davalı olarak değil, müdahil sıfatıyla katılarak dava masrafları açısından kamu yükü azaltılacaktır. (Madde 64)
 • Sigortalıların kusurundan kaynaklanmayan noksan ödenen prim borcuna, geçmişe dönük gecikme zammı ve cezası uygulanmayacaktır. (Madde 52)
 • 65 yaş aylığı ödendikten sonra şartları sağlamadığı ortaya çıkanlardan, bu tutarlar tahsil edilmeyecektir. (Madde 82)
 • Sümer Holding A.Ş’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmaması düzenlenmiştir. (Madde 24)
 • Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlar için, emekli keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi çalışan ve işveren paylarından oluşacak fark tutarının, ilgili Bakanlıklarca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi için gerekli altı aylık süre bir yıla uzatılmıştır. (Madde 106)
 • Özelleştirme nedeniyle iş sözleşmeleri kamu veya özel sektör tarafından feshedilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel, her yıl sözleşme yenilenmeksizin yaşlılık veya malullük aylığı hak kazanıncaya kadar istihdam edilecektir(Madde 66)
 1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER
 • SGK’nın prim ve prime ilişkin alacaklarının karşılığında alınan gayrimenkullerin SGK’ya devir ve tesliminde, SGK tarafından satışında KDV istisnası getirilmiştir. (Madde 27)
 • SGK’nın görevleri arasına eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri eklenmiştir. Bu amaçla başkanı, SGK Başkanının teklifi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ataması ile görevlendirilen Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı kurulmaktadır. Söz konusu başkanlık yardımcı hizmet birimleri altında yer alacaktır. Böylece kurum personelinin niteliğinin artırılması ve kurum kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Kurumun söz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden gelir elde etmesi planlanmaktadır. (Madde 31, 32, 33, 35, 39, 68,  70, 144 d)
 • Kurumun gelirleri arasına, Kurumun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler eklenmiştir. (Madde 36)
 • Kurumun sahip olduğu gayri maddi hakların (yazılımlar ve veriler, örn MEDULA) yurt içinden veya yurt dışından talepte bulunan üçüncü kişilere satışının yapılması suretiyle gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. SGK’da yer alan bireysel veriler/haklar ve işletmelerin ticari sırları satılamayacak veya paylaşılamayacaktır. Aksi halde söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır. (Madde 37)
 • SGK’nın ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürünleri listesine girmek, bu listelerde kalmak veya listelerde değişiklik yapmak için başvuruda bulunan ya da SGK ile sözleşme yapmak için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden ücret alınmasını ve söz konusu gelirin Kurum gelirleri içinde gösterilmesi konusunda düzenleme yapılmıştır. (Madde 49)
 • SGK bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonlarda sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi malzeme konularında yapılan düzenlemelerin teknik çalışmalarına katılan uzman kişilere ücret verilerek katılımın teşvik edilmesi amaçlanmıştır. (Madde 48)
 • SGK’da özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde personel istihdamı için, en fazla üç yıl süreli ve sayısı 20’yi geçmeyen sözleşmeli uzmanlar çalıştırılabilecektir. (Madde 34)
 • SGK’nın muaf olduğu vergi, resim ve harçlar daha açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca kurum avukatları ve hukuk müşavirlerinin listesinin ilgili kurumlara gönderilmesi ve yetkileri de belirlenmiştir. (Madde 38)
 • SGK tarafından prim borcuna karşılık alınan taşınmazlar ile Kuruma ait olan ancak Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen taşınmazların kamu hizmetlerinde veya genel hükümlere göre kullanılabilmesi amacıyla ve bedeli karşılığında Hazineye devredilmesine imkân getirilmektedir. Devrin gerçekleşebilmesi, söz konusu taşınmazın Maliye Bakanlığı tarafından talep edilmesi, SGK Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Bakanın onayı şartlarına bağlanmıştır. (Madde 56)
 • SGK’nın alacağının tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, ilgili sağlık hizmeti sunucularının Kurum nezdindeki alacaklarının ödemesinin 6 aya kadar durdurulabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek Kurum zararına sebep olan kişiler ve sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılmayacak ve bu suçu işleyen hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin faturalar ödenmeyecektir (en az 3 yıl süreyle). (Madde 54)

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

 1. VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRMASI

                                                           Madde 73
YARARLANMA ŞARTLARI

 • Yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine göre vergi dairesi veya belediyeye başvurulması gerekmektedir. Ayrıca; ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir.
 • Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.

 
KAPSAM

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında;30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları,
  • 30.04.2014 tarihinden önceki dönemler,
  • Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler,
  • 2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları,
 • Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,
 • Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları,
 • RTÜK tarafından verilen idari para cezaları,
 • Yukarıdaki hususlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacakları[6]

girmektedir.

 • Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının (1. Derece usulsüzlük, 2. Derece usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)  yapılandırma kapsamında % 50’si ödendiği takdirde kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
 • 31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilmiş olan 120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı alacakların, aslı ödenmiş alacaklardan ise tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Kanun kapsamına girmeyenler:
 • Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hariç),
 • Devlet hissesi ve Devlet hakkı,
 • Şeker fiyat farkı,
 • Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,
 • Madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu,
 • Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

 
 
 
 
HESAPLAMA

 • Ödenmemiş olan kısım enflasyon oranı[7] ile güncellenecektir.
 • Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar;
 • Altı eşit taksit için (1,05),
 • Dokuz eşit taksit için (1,07),
 • On iki eşit taksit için (1,10),
 • On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır.

 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde en fazla 42 eşit taksitte (Madde 81) ödeyebilecektir. Bu durumda;
 •  Yirmi dört eşit taksit için (1,20),
 •  Otuz eşit taksit için (1,25),
 •  Otuz altı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır.
 

 1. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Madde 81 ve 57
YARARLANMA ŞARTLARI

 • Başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren
  • Genel Sağlık Sigortası borçluları için 7 ay,
  • Diğer borçlular için 3 ay

olarak belirlenmiştir.

 • İlk taksit ödemesi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından
  •  Genel Sağlık Sigortası borçları için 8 ay,
  • Diğer borçlar için 4 ay

içerisinde yapılabilecektir.

 • Bir takvim yılında üç taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma kapsamı dışında kalınacaktır.

                       
KAPSAM

 • Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası,
 • 2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi (aylıklardan kesilenler dâhil),
 • Emekli olup kamu idarelerinde çalışmaları nedeniyle kesilmesi gerekirken yapılan yersiz ödemeler,
 • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • 31/5/2014 ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla oluşan idari para cezası borçları,
 • Genel Sağlık Sigortası primi,
 • Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işçilik fark primleri,

borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları yapılandırma kanunu kapsamına alınmıştır.

 • Gelir testine girmeyenlere 6 ay süre verilmesi ve gelir testi yaptırmasının sağlanması, gelir testi sonucu tespit edilecek gelir seviyesine göre belirlenecek genel sağlık sigortası primlerinin faizsiz yapılandırılması (gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden az çıkanların prim borçlarının silinmesi) sağlanacaktır. (Madde 57)

 
HESAPLAMA

 • İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi ile ödeme tarihi arasında herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.
 •  Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarına uygulanan gecikme cezası ve zammı yerine enflasyon ile güncelleme yapılarak peşin veya tercihe göre 6, 9, 12 ve 18 taksit (taksitler 2 ayda bir ödenmek üzere) halinde ödenme imkânı sağlanacaktır.
 • İdari para cezaları yönünden borç asıllarının  %50’si ile buna uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek, kalan %50’si enflasyon ile güncellenerek peşin veya taksitler halinde ödenecektir.
 • Borç aslı bulunmadığı halde gecikme zammı ve gecikme cezası bulunanların bu borçlarının %40’ını ödemesi halinde, kalan %60’lık tutardan vazgeçilecektir.
 • Taksitle yapılacak ödemelerde,
 • Altı eşit taksit için (1,05),
 • Dokuz eşit taksit için (1,07),
 • On iki eşit taksit için (1,10),
 • On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı uygulanarak borç yeniden belirlenecektir.

 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte ödeyebilecektir. Bu durumda;
 •  Yirmi dört eşit taksit için (1,20),
 •  Otuz eşit taksit için (1,25),
 •  Otuz altı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır.
 

 1. TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Madde 77
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvurulması ve açılan davalardan feragat edilmesi şartıyla;

 • Maddenin yayım tarihi itibarıyla, üyelerin oda ve borsalara olan borçları, oda ve borsaların ise TOBB’a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 • Toplam borç ilk taksit süresi içerisinde ödenirse, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.
 • Ayrıca işi bırakma/re’sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da yapılandırılacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borçların tamamı ise silinecektir.
 1. ESNAF VE SANATKÂR BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Madde 78

 • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
 • Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şarttır.Toplam borç ilk taksit süresi içerisinde ödenirse, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.
  • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 1. DİĞER YAPILANDIRMALAR
 • Araç muayenelerini zamanında yaptıramamış olanlar için 31/12/2014 tarihine kadar (Bakanlar Kurulunun 30/6/2015 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır) bu muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan % 5 fazla tutar yerine enflasyon oranı, Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için de aylık % 1 oranı kullanılarak hesaplanan meblağı ödemelerine imkânı verilmiştir. (Madde 79)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, zamlar ve gecikme zammı alacaklarından yükümlülüğü 30/4/2014 tarihi itibarıyla başlamış olan ve kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar da yapılandırılmaktadır. (Madde 80)
 • 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları maddenin yayımını izleyen ay sonuna kadar başvurulması halinde yapılandırılacaktır. (Madde 76)
 • Öğrenim görmek amacıyla yurtdışına gönderilenlerin ve ÖYP kapsamında olanların Devlete olan borçları da yapılandırılmaktadır. (Geçici Madde 1)
 • 6360 sayılı Kanuna istinaden kapatılan il özel idareleri, belediyeler, köyler ve mahalli idareler birlikleri ile büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen ilçe belediyelerinin borçları il özel idareleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerine veya birleşme/katılma yoluyla belediyelere devredilen borçlar yapılandırılmaktadır. (Geçici Madde 2)
 • Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. (Geçici Madde 2)
 • İl özel idareleri ve belediyelerin Kalkınma Ajanslarına olan birikmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesi düzenlenmiştir. (Geçici Madde 2)
 • Sulama Kooperatiflerinin ve Sulama Birliklerinin vadesi 30/4/2014 tarihinden önce olup ödenmemiş olan tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları yapılandırmaktadır. (Geçici Madde 2)

DİĞER DÜZENLEMELER

 • Kurumlar vergisi mükelleflerinin, muhasebe kayıtları ile gerçek durumlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla 31/12/2013 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarla olan ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan net alacak tutarlarını Kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde düzeltebilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bu tutarların yüzde 3’ü vergi olarak ödenecektir. (Madde 74)
 • Türkiye’nin 2015 yılında üstleneceği G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmuştur. (Madde 12)
 • 22/9/2012 tarihinden önce ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan ve hala devam etmekte olan yapım ihaleleriyle ilgili olarak akaryakıt fiyat farkı ödenebilmesine imkân getirilmektedir. Fiyat farkı ödenebilecek işler, yaklaşık maliyetinin yarısından fazlası akaryakıt olan işler olarak belirlenmekte ve fiyat farkı hesaplanmasında da ilgili Bakanlar Kurulu Kararına atıf yapılmaktadır.   (Madde 13)
 • Maddenin yayımı tarihi itibarıyla devir işleminin üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirme ihaleleri hakkında verilen mahkeme kararları çerçevesinde geri alınma işlemi uygulanamayacaktır. (Madde 109)
 • Kalkınma Ajansları Genel Sekreterinin Kalkınma Bakanlığınca belirlenen adaylar arasından da seçilebilmesine ve yine Bakanlıkça re’sen görevden alınabilmesine imkân tanınmıştır. (Madde 124)
 • Tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye birimlerinin bütçesine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin borçlarının ödenmesi amacıyla aktarma yapılabileceği düzenlenmiştir. (Madde 75)
 • Avukatlık Kanunu çerçevesinde çıkarılacak yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceği ve söz konusu yönetmelikle avukatlık mesleğine/stajına giriş için herhangi bir sınav uygulanamayacağı düzenlenmiştir. (Madde 94)
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1’inci maddesinde belirtilen cihazların ithalinde, cihazlar serbest dolaşıma girdiğinde bandrol ve etiket alınma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca söz konusu bandrollerin alınması ve bunlardan elde edilecek gelirlerin TRT’ye aktarılmasına yönelik hususlar ile bu düzenlemelere uymayanlar hakkında uygulanacak para cezaları belirlenmiştir (Madde 104-105).
 • RTÜK gelirleri arasında yer alan yayın lisans ücretinin her yıl olmak üzere on eşit taksitte ödenmesi, katma değer vergisi beyannamesi ile paralellik sağlanması için beyanname verme süresinin ayın “20’si” yerine ayın “sonu” olarak belirlenmesi ve Kurulun taşra teşkilatı bulunmadığından yapılacak icra takiplerinde Ankara icra dairelerinin yetkili olmasını sağlanmıştır (Madde 135). RTÜK Kuruluş Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sıralama ihalesi yapılması zorunluluğu, yargı kararları nedeniyle gerçekleştirilememesi nedeniyle kaldırılmış ve radyo yayınları için yapılacak sıralama ihalesi televizyon yayınlarından bağımsız hale getirilmiştir (Madde 136). Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için öngörülen idari para cezaları tüm lisans tiplerini kapsayacak şekilde değiştirilmiş ve 4207 sayılı Kanunundaki (tütün, sigara gösterimine ilişkin) yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara uygulanacak para cezaları yeniden düzenlenmiştir. (Madde 111)
 • Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218/A maddesi yeniden düzenlenerek, işletme hakkı devredilen gümrük kapılarının devir yöntemi, değer tespit komisyonunun çalışma usul ve esasları ile üyeleri açıkça tanımlanmıştır. (Madde 113)
 • Denizyolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri uluslararası antlaşmalar kapsamındaki mevzuata tabi olduğundan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuattan istisna tutulmuştur. (Madde 15)
 • TÜRKSAT A.Ş.,  631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden istisna tutulmuştur. (Madde 83)
 • Havalimanı veya terminal binası işletmeciliğinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tekelinde olmaması nedeniyle buna ilişkin kiralamaların da imtiyaz sayılmamasına ve yapılan sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabii olması hususuna açıklık getirilmiştir. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin sermaye artırımı yapmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Madde 118)
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde, çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilmesine olanak sağlanmıştır. (Madde 143)
 • TCDD’nin 2014-2018 Yılı Yatırım Programlarında yer alan projelerine, Hazinece sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsis yoluyla dış finansman sağlanmasına imkân sağlanmıştır. (Madde 115)
 • Belediyelere orta ve yükseköğretim öğrenci yurtları yapma veya yaptırma yetkisi verilmiş ve buna ilişkin esasla düzenlenmiştir (Madde 120). Belediyelerin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere amacı dışında kullanılmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle tahsisini yapabileceği alanlar “arsa” yerine “taşınmaz” olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, yalnızca belediyelerin göstereceği malların haczedilebileceği, borca yeter miktarda mal gösterilmemesi durumunda ise haciz işleminin kamu hizmetini aksatmayacak şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Belediyeler tarafından yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında vatandaşlarla yaptığı anlaşmalarla kendisine geçen ve üzerinde proje uygulanarak yeniden vatandaşlara verilecek olan taşınmazlara haciz uygulanmayacağı düzenlenmiştir. (Madde 121, 122, 123)
 • Ar-Ge çalışmalarında görevli personel sayısının artması için, 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarda verilen Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi istisnası 2023 yılına kadar devam edecektir. (Madde 144 e)
 • İhracatçı Birliklerinin yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapabilmesi düzenlenmiş ve beyanname, vesika ve benzeri belgelerin onaylanması konularında Birliklere yetki verilmiştir. (Madde 130)
 • Şirketler tarafından ticari vekillik görevi verilen kişilerin yürüttüğü işlemlerin yetki kapsamında olup olmadığının üçüncü kişilerce bilinmesi ve yetkisiz temsil nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla;Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine imkân tanıyan düzenlemenin 1/7/2014 tarihinde sona erecek olan süresi bir yıl daha (1/7/2015 tarihine kadar) uzatılmıştır (Madde 133). Ayrıca yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketlerin asgari sermaye şartını bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapmaları halinde haklarında fesih işlemi uygulanmayacaktır. (Madde 134).
  •  Temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanlar, yetki ve sorumluluklarının, yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımlarının Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilecektir. (Madde 131)
  • Söz konusu ticari vekil veya tacir yardımcılarının şirkete vereceği zarardan Yönetim Kurulu müteselsil sorumlu tutulmuştur. Bu düzenlemelerin limited şirketler için de uygulanabilmesi düzenlenmiştir. (Madde 131-132)
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Yüksek Planlama Kurulu kararı ile Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis heyetine katılımına imkân sağlanmıştır. (Madde 141)
 • Ekonomi Bakanlığınca diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan geçici çalışma gruplarına farklı illerden katılım sağlanması halinde, katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere Bakanlıkça belirlenecek özel sektör kuruluşlarından oluşturulması ve söz konusu Kurulun işleyişine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. (Madde 142)
 • Baraj bölgesi olması nedeniyle hizmet götürülemeyen Artvin ili Yusufeli ilçe merkezinde ve Denizli ili Acıpayam ilçesinde baraj projesi kapsamında kalan yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerlerine nakillerinde mağdur olmamaları ve söz konusu yerlerin sosyal ve idari bütünlüğünün bozulmaması için iskân edilme koşulları ve hak sahiplikleri yeniden belirlenmiştir. Benzer şekilde, Batman ili Hasankeyf ilçe merkezinde Ilısu HES projesi yapımından etkilenen ailelerin, Yeni Hasankeyf yerleşim alanına nakilleri, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin usullerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir. (Madde 125). Sakarya İli, Kocaali İlçesinde bulunan yerleşim yerlerinin Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalması nedeniyle bu yerlerde yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerine nakillerinde TOKİ yetkilendirilmiş ve yerleşim koşulları yeniden belirlenmiştir. (Madde 137)
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan tabii inci veya kültür incileri, elmaslar ile çeşitli kıymetli taşlar (pırlanta) özel tüketim vergisi kapsamından çıkarılmıştır. (Madde 116) Kıymetli taşların borsada işlem görmek üzere ithalinin, borsaya tesliminin ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi katma değer vergisinden istisna tutulmuş, diğer hallerde ithali KDV kapsamına alınmıştır (Madde 26).
 • Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına teşvik maksadıyla vergi istisnası getirilmektedir. (Madde 92)
 • Memleket kültürü için önemli görülen eserlerin kamuya mal edilmesine ve basımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. (Madde 87)
 • Mera, yaylak ve kışlak gibi yerlerin, Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan edilmesi halinde tahsis amacı değiştirilebilecektir. (Madde 112)       
 • Maliklerin mülkiyet haklarını kullanmalarının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla kamu yararı kararına dayalı olarak taşınmazların üzerinde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında ise tünel, metro ve metro benzeri raylı taşıma sistemi yapılabilmesine imkân veren düzenlemeler yapılmıştır. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmayacaktır. Taşınmaz sahiplerine bu işlemler nedeniyle kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli alınmayacaktır. (Madde 99)
 • Kamulaştırılan taşınmaz malların geri alınmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.  Maddede belirtilen süreler (5+1: 6 yıl) geçtikten sonra, kamulaştırılan taşınmaz malın üzerinde ve taşınmaz maldan kaynaklanan hakları bulunduğu iddiasıyla eski malikleri veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir sebeple (kamulaştırılan taşınmaz malın; üzerinde kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten sonra kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaması veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi bırakılması, kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması veya üçüncü kişilere devredilmesi gibi sebeplerle) hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaması ve dava açılamaması yönünde düzenleme yapılmıştır. (Madde 100, 101)
 • Orman veya orman rejimine tabi alanların; mesire yeri, şehir ormanı, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçları karşılayacak olan yapıların imar planı şartı aranmaksızın Uzun Devreli Gelişme Planlarına veya Gelişim ve Yönetim Planlarına göre yapılabilmesi ve kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen korunan alanların, orman veya orman rejimine tabi olması halinde istisna hükmü uygulanmayarak mevcut ve yapılacak imar planına uyulması,  inşa edilecek yapıların etüt ve projelerinin yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılması ve bu yapıların Orman ve Su İşleri Bakanlığının sorumluluğunda gerçekleştirilmesi düzenlenmiştir. (Madde 90)
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar hakkında (örn: TEOG) açılan davalarda daha kısa sürede karar verilmesi ve öğrencilerin mağdur olmamasına yönelik yargılama usulünde düzenleme yapılmıştır. (Madde 96)
 • Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü düzenlenmiştir. (Madde 98)
 • Yeminli mali müşavirler hakkında sorumluluk raporu yazılmadan önce yazılı savunmaları istenilerek konudan haberdar edilmeleri sağlanacaktır. (Madde 107)
 • Doğal Gaz İletim Hatları BOTAŞ tarafından inşa edilmiş olan, ancak EPDK tarafından açılan ihaleler neticesinde doğal gaz dağıtım lisansı verilemeyen il ve ilçelerde, il özel idaresi veya belediyenin kuracağı anonim şirkete doğalgaz dağıtım lisansı verilebilecektir. (Madde 114)
 • Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu su yapılarının denetimine ilişkin hususlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. (Madde 88) Su yapılarının denetimi hususunda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun arasında uyum sağlanmıştır. (Madde 138)
 • İçerik, yer ve erişim sağlayıcılarının tanıtıcı bilgilerine usulüne uygun olarak internet sitesinde yer vermeyenler için öngörülen para cezasının üst limiti on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. İnternet trafik bilgilerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca işletmecilerden temin edilmesi ve hakim kararı halinde ilgili mercilere verilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, erişimin engellenmesi için öngörülen süre yirmi dört saatten dört saate indirilmiştir. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca koruyucu idari tedbir alınabilmesi düzenlenmiştir. (Madde 126-127)
 • Tüm bucaklar fonksiyonları kalmadığı için kaldırılarak, onlara bağlı belde ve köyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanmıştır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin sınırları yeniden belirlenmiştir. (Madde 128-129)                                                                            
 • Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine yönelik karar verilemeyeceği düzenlenmiştir. (Madde 140)
 • PTT’ye ait işyerleri ruhsatlandırmadan muaf tutulmuştur. (Madde 139)
 • Sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanlara, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmemesine dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 144-ı)
 • İzinli saha üzerinde kurulan liman izinlerine konu tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara kiralama işleminin, 31/12/2023 tarihine kadar Orman Kanununun ek 11 inci maddesinin (b) bendi kapsamından çıkarılması ve diğer mevzuat hükümlerine göre kiraya verenden kira bedeli üzerinden, kiracı olan işleticiden ise yüzde 2 hasılat payı tahsil edilmesi düzenlenmiştir. (Yeni Geçici Madde 3)

[1] 1 Ekim 2008’den sonra işe başlayanlar için geçerlidir. Bu tarihten önceki başlayanlar için yaş şartı bulunmamaktadır.

[2] İş Kanununun 42 ve 43. maddeleri

[3] 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevler, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadroları için geçerlidir.

[4] İlk işe giriş tarihinin dikkate alınması hususunda özel hüküm bulunan bazı ülkeler; Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Kanada, Quebec, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya.

[5] Beş yıl sigortalı olup 900 gün prim ödeme şartı ve son üç yıl içinde tedavilerden sonuç alınamaması şartları aranmayacaktır.

[6] Örn: Ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri,  4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları

[7] Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.
  
Daha Detaylı Bilgi İçin:

Av. İ. Can Çayırpareemail: can.cayirpare@cvghukuk.comTel: 0532 474 30 35
Av. B. Güven Cememail: guven.cem@cvghukuk.comTel: 0533 740 86 28
Av. Volkan Önkibaremail: volkan.onkibar@cvghukuk.comTel: 0535 662 61 06
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner